Privacy Statement

Privacy Verklaring Hypnopoli

Hypnopoli, handelend onder de handelsnamen: Hypnopoli, Afvallen & Slank blijven, Niet Roken Expert, Hypnosecentrum van der Walle, Valéry van der Walle, ingeschreven onder KvK nummer 70881391 te Zwolle, hierna genoemd Hypnopoli, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Hypnopoli hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, en u daarnaast keuzes te bieden over hoe de gegevens worden gebruikt. Wij raden u dus aan om dit privacy beleid zorgvuldig door te lezen.

Toepassingsgebied van deze Privacy Beleid

In principe geldt dit privacy beleid voor alle consumenteninformatie die verzameld of gebruikt wordt door Hypnopoli. Hierbij gaat het ook om informatie van de website voor commercieel gebruik, die door Hypnopoli worden beheerd en om offline-collecties van persoonlijke gegevens voor commercieel gebruik die door Hypnopoli worden beheerd.

Verstrekking van gegevens

Wij willen u beter leren kennen zodat we u beter van dienst kunnen zijn. De keuze of u van onze diensten gebruik wilt maken, is echter geheel aan uzelf.
Soms geeft onze website links naar andere websites. U dient het privacybeleid op die sites zorgvuldig te lezen; het kan afwijken van het privacy beleid van Hypnopoli.

Speciale informatie voor ouders

Hoewel websites van Hypnopoli over het algemeen niet gericht zijn op kinderen onder de dertien jaar, is het beleid van Hypnopoli erop gericht aan de wet te voldoen wanneer die toestemming van een ouder of voogd vereist voordat persoonlijke gegevens van kinderen onder dertien jaar bewust verzameld, gebruikt of verstrekt worden. Wij raden ouders ten zeerste aan om actief toe te zien op de internetactiviteiten van hun kinderen.

Contact opnemen met ons

U kunt ons contacteren wanneer u:

·        Vragen hebt over ons Privacy Beleid
·        Een kopie van uw persoonlijke gegevens wilt ontvangen, of uw persoonlijke gegevens wilt wijzigen of wissen
·        In de toekomst geen persoonlijke aanbiedingen of informatie van Hypnopoli meer wilt ontvangen.

Contactgegevens:

Bezoekadres:

         Kornputsingel 46
         8331 JV Steenwijk

Postadres:

         Postbus 223
         8330 AE Steenwijk

Telefoonnummer:

         06-48531043

Website:

         www.hypnopoli.nl

Email:

         info@hypnopoli.nl

 

Dhr. V.L.X.M. van der Walle is de Functionaris Gegevensbescherming van Hypnopoli. Hij is te bereiken via valery@hypnopoli.nl

 Persoonsgegevens die wij verwerken

Hypnopoli verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
·        Voor- en achternaam
·        Geslacht
·        Geboortedatum
·        Adresgegevens
·        Telefoonnummer
·        E-mailadres
·        Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Hypnopoli verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gezondheid
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via valery@hypnopoli.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

·        zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
·        er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Hypnopoli/de behandelende therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)

 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hypnopoli verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·        Het afhandelen van uw betaling
·        U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
·        U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
·        Om goederen en diensten bij u af te leveren
·        U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
·        Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
·        Hypnopoli verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
·        Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. (Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.)
·        Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid, of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
·        Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat Hypnopoli of onze administrateur, een factuur kan opstellen.

Als Hypnopoli vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal Hypnopoli u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelende therapeut, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de behandelende therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hypnopoli neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hypnopoli) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hypnopoli bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

·        De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hypnopoli gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hypnopoli verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hypnopoli verstrekt geen persoonlijke financiële gegevens aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling te behandelen, onze factuur te verwerken, of fraude te voorkomen of te bestrijden.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hypnopoli blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hypnopoli en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hypnopoli.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Als u uw persoonlijke herkenbare gegevens aan ons verstrekt hebt via een aanvraagformulier voor een rapport of de nieuwsbrief dan kunt u zich altijd uitschrijven zodat alle gegevens worden gewist in ons systeem. In iedere nieuwsbrief die wij sturen staat een uitschrijflink waarmee u uw gegevens kan aanpassen of verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hypnopoli neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hypnopoli.nl

Dit privacy beleid kan ten allen tijde gewijzigd worden. Op onze website www.hypnopoli.nl staat altijd de meest recente versie.